Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн батлагдсан төсөв

2013 он

2014 он

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тодотгосон төсөв

2014 он

 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Ерөнхий захирлын тушаал 

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний тухай

 

Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын мэдээ          

                2013 он

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

 

                 2014 он

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7  сар

8 сар

9 сар

10 cap

11 сар

12 сар

 

Санхүүгийн тайлан

 

Хагас жилийн тайлан

2013 он

2014 он

 

Жилийн эцсийн тайлан

2013 он

2014 oн

 

Үндэсний аудитын дүгнэлт

2012 он

2013 он

2014 он

Аудитийн зөвлөмжийн биелэлт

 

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт

2012 oн

 

Төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтийн мэдээ

2013 он

2014 он

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.