Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн батлагдсан төсөв

2013 он

2014 он

2015 он 

2016 он 

2017 он 

2018 он

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тодотгосон төсөв

2014 он

2015 он 

2016 он

2017 он

 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Ерөнхий захирлын тушаал 

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний тухай

2014 – 2018 он

 

Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын мэдээ          

                2013 он

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

 

                 2014 он

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7  сар

8 сар

9 сар

10 cap

11 сар

12 сар

 

Санхүүгийн тайлан

 

Хагас жилийн тайлан

2013 он

2014 он

2015 он 

2016 он

 2017 он

Жилийн эцсийн тайлан

2013 он

2014 oн

2015 он 

2016 он  

 

Үндэсний аудитын дүгнэлт

2012 он

2013 он

2014 он

2015 он 

2016 он 

Аудитийн зөвлөмжийн биелэлт

 

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт

 2012 oн

2016 он

 

Төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтийн мэдээ

2013 он

2014 он

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.