СЭМҮТ-ээс 2017 онд хийсэн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан 

Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүссэн үед үзүүлэх хүрээнд хийсэн тайлан хавсралт 1

Эрүүл, аюулгүй ажлын байрыг дэмжих зорилгоор хийсэн тайлан хавсралт 2

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг мэргэжлийн уламжлал, хувь хүний хандлагад тулгуурлан анагаах ухааны боловсрол олгох сургуульд элсэх, суралцах, мэргэжлээрээ ажиллах бүх хугацаанд төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн ажилтны харилцаа, хандлагыг сайжруулах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах хүрээнд хийсэн ажлын тайлан хавсралт 6

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах, эрүүл мэндийн ажилтныг ажлын байрны эрсдэлээс хамгаалах, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, нас баралтыг бууруулах чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан хавсралт 7

Хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн засварын ажлын жагсаалт хавсралт 9

Телемедицин, цахим эрүүл мэндийн дэвшилтэт технологийг ашиглан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах үйл ажиллагааг өргөжүүлэх талаар хийсэн ажлын тайлан хавсралт 9

Comments are closed.