Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2017-2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлагөөг гарган баталлаа. ЭНДЭЭС танилцна уу.

Comments are closed.