Сэтгэцэд нөлөөт эмийн жор бичилтэнд дараах зөвлөмжүүдийг анхааран ажиллана уу !!!

  1. Эмийн тун /шингэн эмийг мл, бусад эмийн хэлбэрийн тунг миллиграмм (мг) олон улсын нэгж (ОУН)-ээр илэрхийлж бичих
  2. Эм хэрэглэх аргыг S (signa) гэсэн тэмдэглэгээний ард Монгол хэл дээр бичих
  3. Эм хүлээн авсан хүний утасны дугаар бичигдээгүй
  4. Штрих, арилгадаг үзэг хэрэглэхгүй байх

Comments are closed.