Авлигын эсрэг хуулийн дагуу авлигаас урьдчилан сэргийлэх сурталчилгааг хүргүүлж байна. Авлигын эсрэг сурталчилгааг   эндээс  үзнэ үү?

 

Comments are closed.