2016 оны эхний хагас жилийн Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын тайланг эндээс үзнэ үү.

Comments are closed.