Сорил эхлүүлэх хэсэг

Та доорхи мэдээллийг бөглөж сорилоо эхлүүлнэ үү

Мансууруулах бодисын хэрэглээг илрүүлэх сорил

 Үнэлгээ: Дээрх асуултуудад Тийм гэсэн хариулт бүрт 1 оноо өгнө. Харин 4,5,7,-р асуултанд "Үгүй" гэж хариулсан бол 1 оноо өгнө.

Онооны нийлбэр:

  1. 1-5 оноо бол мансууруулах бодис хэрэглэдэггүй
  2. 6-11 оноо бол мансууруулах бодис хэрэглэдэг
  3. 12-оос дээш бол мансууруулах бодисын хамааралтай гэж үнэлнэ.