Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн хүрээнд 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр “Хүй долоон худаг” дээр Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв “Хээрийн эмнэлэг” дэлгэн нийт 15 сэтгэцийн эмч гамшигт нэрвэгдэгсдэд сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн яаралтай тусламж, эрэмбэлэн ангилалтыг хийн сэтгэл засал, сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаа.

Сошиалд хуваалцах: