“ДЭМБ-ын Тамхины хяналтын суурь конвенцийн хэрэгжилтийг аймаг, дүүргийн түвшинд эрчимжүүлэхэд шийдвэр гаргагч, бодлого боловсруулагч,  мэргэжилтнүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаа”  сэдэвт цахим болон танхимын сургалт  ДЭМБ-ын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдаж байна.

 

No description available.

Цахим сургалтанд орон нутгийн бодлого боловсруулагч шийдвэр гаргагч, эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд идэвхитэй оролцож байна. Дараа нь дүүргүүдийн ЭМТ-ийн удирдах мэргэжилтнүүд, ХБӨ хариуцсан эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, бодлого боловсруулагчид оролцоно. Энэхүү сургалт зохион байгуулагдсанаар сургалтанд оролцогчид төдийгүй орон нутгийн ба халдварт бус өвчний эрсдалт хүчин зүйлийн анхдагч шалтгаан болсон тамхины орц, найрлага, ялгаруулах бодисын хор хөнөөлийн буруу мэдээлэл, шууд ба шууд бус, брэнд өргөтсөн зар сурталчилгааг хориглох, илрүүлэх, ТХСК-ын хэрэгжилтэнд Монгол улсын оролцоог нэмэгдүүлэх мэдлэг зузаарч байна.

No description available. No description available.

Олон нийтэд янжуур төдийгүй олноор ам дамжуулан татах усан тамхи, электрон тамхины хор хөнөөлийг хүргэх Ковидоос сэргийлэхэд мэдлэг нэмэх мэргэжилтнүүдийн чадавхи нэмэгдэх цаг үеэ олсон сургалт болж байна.  

Тамхины хяналтын суурь конвенци, түүний протокол / Монгол хэл дээр/, удирдамжид заасан зөвлөмж гарын авлага, боломсруулсан мэдээллийг цахимаар болон хэвлэн өгч байна.

Сошиалд хуваалцах: