Улс  түмний найрамдлын их сургуулийн сэтгэц гэм судлал, сэтгэл засал болон психосоматикийн тэнхим, шүүх сэтгэц гэм судлал, сэтгэц нийгмийн нөхөн сэргээх тэнхим 2020 оны 11 сарын 30-ны өдөр 15:00-22:00 цагийн хооронд “СЭТГЭЦИЙН ЭМГЭГ, НАРКОЛОГИ, СЭТГЭЛ ЗАСАЛ, ПСИХОСОМАТИК, СЭТГЭЦ НИЙГМИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭХ ОРЧИН ҮЕИЙН БАЙДАЛ” сэдвээр олон улсын хурлыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулсан. Уг симпозиумд ОХУ-ын  сэтгэц, наркологийн эрдэмтэн профессорууд 13  сэдвийн хүрээнд илтгэл танилцуулсан. Энэхүү ОУ-ын хуралд СЭМҮТ-ийн эмч нарын төлөөлөл амжилттай оролцлоо.

Сошиалд хуваалцах: