Ажилтнууд, эмчлүүлэгч, үйлчлүүлэгчдийн ая тухтай байдлыг хангах зорилгоор ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, арчлан хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ажлын хүрээнд 2020 оны төлөвлөлтийн дагуу 64 модыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр тайралт хийж, хэлбэржүүлэн  засч ажилласан.

 

 

Сошиалд хуваалцах: