Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 05 сарын 12-ны өдрийн А/193 дугаар тогтоол, Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны А/295 дугаар тушаал, 2019 оны А/12 дугаар албан даалгавар, ЭМЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 07 сарын 29-ний 2/3421 тоот албан даалгаврыг болон уг аяны хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагааг танилцуулах уулзалтыг 2019 оны 08 сарны 02-ны өдөр Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад зохион байгууллаа.

Уулзалтыг Эмчилгээ эрхэлсэн дэд захирал Н.Оюунчимэг нээж, дэд захирал О.Баатаржав "Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар"-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцууллаа.

 

Сошиалд хуваалцах: