Сувилахуйн алба нь Сэтгэцийн эмгэг судлалын V клиникийн туслах сувилагч нартай хамтран Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг чанаржуулах, туслах сувилагч нарын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор "Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тухай" ЭМС-ын 2014 оны 5-р сарын 30 - ны 180 тоот тушаалаар үзүүлэх сургалт хийж нээлттэй хэлэлцүүлэг явууллаа. Хэлэлцүүлэгийн явцад туслах сувилагч нарын мэдлэг шалгах сорил авч, Номхотгох 7 аргыг нэг бүрчлэн хийж үзүүлэн, багаар ярилцан хэлэлцэж дараа нь "АХА" тэмцээн зохион явууллаа.

Сошиалд хуваалцах: