MNS 5376:2014

  1. Эмчлүүлэгчийн овог бичих
  2. Эмийн тун /шингэн эмийг мл, бусад эмийн хэлбэрийн тунг миллиграмм (мг) олон улсын нэгж (ОУН)-ээр илэрхийлж бичих
  3. Эмнэлгийн нэр бичих
  4. Гаргацтай бичих

Дээрх алдаанууд нь Эмийн жорын маягт, жор бичилт MNS 5376:2014 стандартын (5.2.2) (5.5.5) (5.5.8) заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна!

Чанарын алба

Сэтгэц нөлөөт эм судлалын баг

Сошиалд хуваалцах: