Зөвлөмж

  • Өдрийн тэмдэглэлд тухайн өдрийн сэтгэц болон биеийн байдал, эмнэлзүйн шинж тэмдэг болон хам шинжийг тусгаж бичих
  • Хам шинжийн оношийг Монголоор бичих
  • Оношийн үндэслэлд эмнэлзүйн шинж тэмдэг болон хам шинжийг тодорхой сайн тусгаж дэлгэрэнгүй бичих
  • Эмчилгээний төлөвлөгөөг статусын дагуу зөв үнэлж бичих
  • Оношийн хувьд эргэлзээтэй тохиолдолд шаардлагатай нэмэлт шинжилгээнүүдийг төлөвлөж, клиникийн эрхлэгчтэй хамтарсан үзлэг хийх, Сэтгэцийн зөвлөх эмчид үзүүлж зөвлөгөө авах
  • Шинэ сэтгэц нөлөөт эмийг хэрэглэж хэвших
Сошиалд хуваалцах: