2018 оны IV улиралд эмч нарын хөтөлсөн “Амбулаторийн хяналтын карт”-д өгсөн зөвлөмж

  • - Хяналтын карт нээхдээ биеийн болон мэдрэлийн дэлгэрэнгүй үзлэг хийх
  • - Клиникийн үндсэн оношийн үндэслэл гүйцэд хийх
  • - Хавсарсан болон дагалдах оношийн үндэслэл тавих
  • - Хяналтын дахин үзүүлэх хугацааг заах
  • - Эмчилгээний болон эрүүлжүүлэх төлөвлөгөө гүйцэд бичих
  • - Үечилсэн дүгнэлт гүйцэд бичих
  • - Реабилитаци эмчилгээг заах
  • - Үгийн товчлол хэрэглэхгүй байх
  • - Өдрийн тэмдэглэл дэлгэрэнгүй хөтлөх
Сошиалд хуваалцах: