• Хяналтын карт нээхдээ биеийн болон мэдрэлийн дэлгэрэнгүй үзлэг хийх
  • Клиникийн үндсэн оношийн үндэслэл гүйцэд хийх
  • Хавсарсан болон дагалдах оношийн үндэслэл тавих
  • Хяналтын дахин үзүүлэх хугацааг заах
  • Эмчилгээний болон эрүүлжүүлэх төлөвлөгөө гүйцэд бичих
  • Үечилсэн дүгнэлт гүйцэд бичих
  • Реабилитаци эмчилгээг заах
  • Үгийн товчлол хэрэглэхгүй байх
  • Өдрийн тэмдэглэл дэлгэрэнгүй хөтлөх
Сошиалд хуваалцах: