Эмнэлгийн мэргэжилтэний ёс зүйн хэм хэмжээг шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын 446 дугаар

тушаал

 

Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр

 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Хөдөлмөрийн дотоод журам

 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Удирдлагын зөвлөл, Үйлдвэрчний эвлэлийн

хороотой байгуулсан Хамтын гэрээ

 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн байгууллагын нууцыг тогтоох тухай 261 дугаар

тушаал

 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Ерөнхий захирлын тушаал

  2018 он

Дугаар

Огноо

Утга

Боловсруулсан

А/05

2018/01/10

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай

Н.Оюунчимэг

2017 он

 

 

 

Дугаар

Огноо

Утга

Боловсруулсан

А/04

2017/01/03

Сэтгэцийн эмгэг судлалын чиглэлээр Резиндентурын сургалтыг зохион байгуулах тухай

 Б.Батцэцэг

А/05

2017/01/03

“Сэтгэл засал”-ын чиглэлээр төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтыг зохион байгуулах тухай

 Б.Батцэцэг

А/07

2017/01/04

Сэтгэцийн эмгэгээр хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох, сунгах тухай

О.Ганчулуун

А/14

2017/01/10

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний тухай

О.Ганчулуун
А/22
2017-02-24

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох, журам, төлөвлөгөө батлах, зөвлөл байгуулах тухай

М.Даваадулам

А/23

2017/02/24

Журам батлах тухай

М.Даваадулам

А/35

2017/03/17

Журам батлах тухай

С.Ариунболд

А/44

2017/04/20

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг сайжруулах тухай

С.Ариунболд

А/47

2017/04/20

Болзолт уралдаан зарлах тухай

С.Ариунболд

А/51

2017/05/08

Аян зохион байгуулах тухай

М.Даваадулам

А/58

2017/05/18

“Эрүүл залуус” аяны удирдамжийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

С.Ариунболд

А/63

2017/06/05

Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа батлах тухай

М.Даваадулам

А/64

2017/06/05

Ажлын тусгай хувцас хамгаалах хэрэгслийн жагсаалт гаргах, хангах, ашиглах журам батлах тухай

М.Даваадулам

А/66

2017/06/07

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай

С.Ариунболд

А/70

2017/06/22

Шилдэг судлаач шалгаруулах тухай

В.Баярмаа

А/77

2017/07/05

Баярын үеийн эмнэлэг үйлчилгээг хэвийн явуулах тухай

М.Даваадулам

А/95

2017/09/04

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

В.Баярмаа

А/98

2017/09/11

Магадлан тогтоох комиссын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Ш.Сугармаа

А/99

2017/09/13

Комисс томилох тухай

Ш.Сугармаа

А/101

2017/09/15

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмгэг судлалын шинжилгээ хийлгүүлэх тухай

О.Ганчулуун

А/103

2017/09/25

“Ахмад үеэсээ суралцая” уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай

О.Баатаржав

А/105

2017/09/28

 ”Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай

О.Ганчулуун

А/108

2017/10/04

Хүн амын дунд сэтгэцийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох тухай

В.Баярмаа

А/113

2017/10/11

Аян зохион байгуулах тухай

С.Ариунболд

А/114

2017/10/13

Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй судлалын сувилагчийн төрөлжсөн мэргэшүүлэх сургалт явуулах тухай

В.Баярмаа

А/124

2017/10/27

Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай

С.Ариунболд

А/127

2017/10/27

Ажлын хэсэг томилох тухай

С.Ариунболд

А/135

2017/11/20

Эмнэлэг хяналтын комиссын ажиллах журам батлах тухай

О.Ганчулуун

А/138

2017/11/21

Комисс шинэчлэн томилох тухай

М.Даваадулам

А/139

2017/11/21

Монгол Улсын Засгийн газрын 01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

С.Ариунболд

А/152

2017/12/08

Эссэ бичлэгийн уралдаан зарлах тухай

С.Ариунболд

А/168

2017/12/28

Баярын үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хэвийн явуулах тухай

С.Ариунболд

2016 он

 

 

Дугаар

Огноо

Утга

Боловсруулсан

А/09

2016/01/11

Эмнэлэг хяналтын комиссын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Н.Оюунчимэг

А/15

2016/01/21

Магадлан тогтоох комиссын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

О.Ганчулуун

А/26

2016/03/10

Журам батлах тухай

О.Ганчулуун

А/29

2016/03/23

Дадлага, сургуулилалт зохион байгуулах тухай

С.Ариунболд

А/30

2016/03/25

Ажлын хэсэг томилох тухай

В.Баярмаа

А/37

2016/03/28

Бүтэц, дүрэм чиг үүрэг батлах тухай

О.Оюунтөгс

А/38

2016/03/28

Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай

Н.Оюунчимэг

А/39

2016/03/28

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд мөрдөн ажиллах стандартын жагсаалтыг батлах тухай

Н.Оюунчимэг

Б/46

2016/04/08

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд тавих хяналтыг сайжруулах тухай

С.Ариунболд

Б/47

2016/04/08

Ажлын хэсэг томилох тухай

С.Ариунболд

А/42

2016/04/21

Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлах тухай

С.Ариунболд

А/42

2016/04/21

Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлах тухай

С.Ариунболд

 А/45

 2016/04/29

Болзолт уралдаан зарлах тухай 

 С.Ариунболд

А/50

2016/05/10

Албан хэрэг хөтлөлтийн талаар авах арга хэмжээний тухай

С.Ариунболд

А/53

2016/06/06

Чөлөө олголтонд зохицуулалт хийх тухай

С.Ариунболд

А/55

2016/06/07

Сэтгэцийн эмгэгтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хэвтэн эмчлүүлэгчдэд төрөөс олгож буй халамжийн мөнгөнд зохицуулалт хийх тухай

С.Ариунболд

А/56

2016/06/08

Ном, гарын авлага орчуулах тухай

В.Баярмаа

А/93

 2016/10/03

Журам батлах тухай

В.Баярмаа

А/96

2016/10/14

Эрүүл мэндийн сайдын албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх тухай

М.Даваадулам

А/97

2016/11/02

 Журам батлах тухай

М.Даваадулам

А/107

2016/11/28

Эссэ бичлэгийн уралдаан зарлах тухай

С.Ариунболд

 2015 он

07

2015/01/12

Эмнэлэг хяналтын комиссын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Н.Оюунчимэг

15

2015/01/21

Эрүүл мэндийн цахим бүртгэлийн Health info 3 системийг эмнэлэг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тухай

В.Баярмаа

23

2015/02/06

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийг аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгтэй холбосон цахим хуудас ажиллуулах тухай

П.Энхтуяа

24

2015/02/06

Мэдээллийн технологийн талаар мөрдөх журам батлах тухай

Г.Мөнхзаяа

25

2015/02/06

Журам батлах тухай

О.Ганчулуун

33

2015/02/17

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай

Н.Оюунчимэг

34

2015/02/26

Вэб хуудасны үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлах тухай

П.Энхтуяа

47

2015/03/06

Журам батлах тухай

Н.Эрдэнэтуул

48

2015/03/06

Журам батлах тухай

И.Байгалмаа

51

2015/03/09

“Донтох эмгэгийн сувилахуй судлалын сувилагч” мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явуулах тухай

О.Оюунтөгс

54

2015/03/18

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэргэд “Эрдмийн зөвлөл” байгуулах тухай

Б.Батцэцэг

60

2015/03/20

Эрүүл мэнд, спортын яамны харьяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хэвтүүлэн эмчлэх орыг шинэчлэн батлах тухай

С.Ариунболд

63

2015/03/23

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд “Цахим номын сан” байгуулах тухай

В.Баярмаа

75

2015/04/01

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний тухай

О.Ганчулуун

76

2015/04/01

СЭМҮТ-ийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай

Н.Оюунчимэг

100

2015/05/11

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд “Ажлын байрны соёл 5С” аян зохион байгуулах тухай

Н.Оюунчимэг

134

2015/06/23

“Авлигын эсрэг хамтдаа” эссе бичлэгийн уралдаан зарлах тухай

С.Ариунболд

207

2015/10/05

Эрүүл мэнд, спортын яамны харьяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хэвтүүлэн эмчлэх болон өдрийн эмчилгээний орыг шинэчлэн батлах тухай

С.Ариунболд

225

2015/10/21

Журам батлах тухай

С.Ариунболд

Дугаар

2014 он Огноо

Утга

Боловсруулсан

06

2014/01/16

Төгсөлтийн шалгалт авах тухай

О.Оюунтөгс

09

2014/01/17

Америкийн DSM-5 ангиллыг орчуулах ажлын хэсэг томилох тухай

В.Баярмаа

13

2014/01/17

Tөлбөртэй тусламж үзүүлэх тухай

О.Ганчулуун

14

2014/01/20

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай

Н.Оюунчимэг

20

2014/01/20

Баярын үеийн эмнэлэг үйлчилгээг хэвийн явуулах тухай

М.Даваадулам

21

2014/01/27

Шагнах тухай

М.Даваадулам

26

2014/02/05

Онол практикийн бага хурал зохион байгуулах тухай

В.Баярмаа

27

2014/02/06

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах тухай

О.Ганчулуун

28

2014/02/11

Гамшгийн үеийн үзүүлэх сургуулалтын тухай

О.Баатаржав

32

2014/02/20

Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Н.Оюунчимэг

33

2014/02/20

Бичиг баримт нягтлан шалгах комисс томилох тухай

С.Тунгалагтамир

42

2014/03/03

Телемедицинийг ашиглан зөвлөгөө өгөх тухай

В.Баярмаа

44

2014/03/03

“Эссэ” бичлэгийн уралдаан зохион байгуулах тухай

С.Ариунболд

51

2014/03/07

Олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

О.Оюунтөгс

57

2014/03/17

Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих өдөр” нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулах тухай

С.Ариунболд

63

2014/03/20

Сэтгэцийн эрүүл мэнд 2 дахь хөтөлбөр болон тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх, сэргийлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай

В.Баярмаа

107

2014/05/21

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

О.Соёл-Эрдэнэ

128

2014/06/11

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний тухай

О.Ганчулуун

153

2014/07/07

Баярын үеийн эмнэлэг үйлчилгээг хэвийн явуулах тухай

М.Даваадулам

229

2014/10/21

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний тухай 

О.Ганчулуун

Comments are closed.