Их эмч: Б.Туяа, Ж.Нямцэцэг

Сэтгэл зүйч: Б.Мөнхзаяа

Утас: 98963630

2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2018 оны 01 дүгээр  сарын 12-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн  хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн  хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ 

2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ 

2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ
2017 оны 05 дугааар 04-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 05 дугаар 03-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ 

2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хүлээглийн мэдээ

2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн  хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 01 дүгээр сарны 03-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 12 дугаар сарын 05-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ 

2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрйин хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хүлээгдлийн мэдээ

Comments are closed.