Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасны дагуу Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж Үндэсний аудитын газрын Ерөнхий аудиторын орлогч С.Оюунбилэг 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ЗӨРЧИЛГҮЙ АУДИТЫН ГЭРЧИЛГЭЭГ Ерөнхий захирал Л.Насанцэнгэлд гардуулан өглөө.

IMG_0648

Comments are closed.