Эрүүл мэнд  Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/78 тоот тушаалаар батлагдсан орон тооны бус 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй Сэтгэцийн Эрүүл мэндийн Төвийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах салбар  комисс ажиллаж байна.

ЭХМСК-ийн хурлын бүрэлдэхүүнд:

1.СЭМҮТ-ийн дэргэдэх  Эмнэлэг Хөдөлмөр Магадлах Комиссын даргаар  АУ-н докто/ дэд профессор, ерөнхий захирал  Л.Насанцэнгэл,

2.Орлогч даргаар Эрүүл Мэнд Нийгмийн даатгалын Эмнэлэг Хөдөлмөр магадлах  төв  комиссын магадлагч эмч, Т.Лхагвадорж

3.Нарийн бичгийн даргаар СЭМҮТ-н  статистикч бага эмч О.Энхтуяа

 Гишүүд:

 4.Эмчилгээ эрхэлсэн дэд захирал, клиникийн профессор О.Ганчулуун,

 5.Сэтгэцийн зөвлөх,тэргүүлэх зэргийн эмч, клиникийн профессор Д.Лянхуа

 6.Чанарын албаны дарга Н.Оюунчимэг,

 7.Стратеги төлөвлөлт, хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн дэд захирал О.Баатаржав

 9.ХХҮЕГ-ын ОНОТХҮйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн  Г.Пүрэврагчаа

 8.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын ҮХТөлөөлөл Д.Нямаа нарийн бүрэлдхүүнтэй  хурлын үйл ажиллагааг явуулж ирлээ.

 2017 оны  хагас жилийн байдлаар хөдөлмөрийн чадвараа алдаж хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж бүртгэгдсэн   2375 иргэн  сэтгэцийн  эмчийн хяналтанд байна.  Сар бүрийн  мягмар гариг бүрт  12-13 цагийн     хооронд хурлын үйл ажиллагаа эхэлдэг ба тухайн өдөр хичнээн иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг шийдвэрлэх, шинээр тогтоолгох, зэрэг үйл ажиллагаанаас   хамааран дуусах хугацаа тодорхой бус байдаг.  Энэ хугацаанд

                                 20-удаагийн хурлаар

                                 202 -цаг хуралдаж

                                 1413 үйлчлүүлэгчийн  асуудал шийдвэрлэсэн  байна.

 Үүнд сэтгэцийн өвчний улмаас

                                  ХЧАлдаж  шинээр тогтоолгосон   -  81

                                                    Үүнээс  ( ЭМТөвөөс  – 43   )

                                  Хаягийн дагуу шилжиж ирсэн       – 1

                                  Хаягийн дагуу шилжиж явсан     – 156

                                  Нас барсан     – 8

                                  Цуцалсан – 88 иргэн байна.Үүнээс

 Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон – 45

 Онош баталгаажуулахад сэтгэцийн өвчний улмаас

 групп  сунгах  шаардлаггүй учир цуцалсан  -2

 Сайжирсан -12

 Өөрийн хүсэлтээр /ажилд орсон/ – 5.

Хугацаандаа ирж ХЧАлдалтаа сунгуулаагүй орхисон – 24

иргэнийг 6 сарын    хугацаанд хүлээж асуудлаа шийдээгүй учир цуцлав.

2017 оны хагас жилийн  байдлаар  СЭМҮТөвийн ЭХМК-ийн бүртгэлд. 2375 иргэн хөдөлмөрийн чадвараа алдаж  бүртгэгдсэн байна.

Хурлаас  гарсан шийдвэрийн дагуу

               ХЧАлдалтынхаа хувийг  нэмэгдүүлсэн  – 25

               ХЧАлдалтынхаа хувийг бууруулсан        – 227

               ХЧА-ынхаа хувь хугацаагаа сунгуулахад онош баталгаажуулах, зөвлөх

               эмчид үзүүлэх шаардлагатай,шинжилгээ дутуу, хуучин түүхийн

               баяжилтгүй шаардлага хангаагүй учир буцаасан – 57 байна.

ЭХМК  нь 2017 онд хагас жилээр хийгдсэн ажлууд

  • Заалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан нэгтгэж ном болгон-160ш*6 хуудастай гарын авлагыг боловсруулан  тараасан.
  • Цагдаагийн албан тоотын дагуу СХД-467 үйлчлүүлэгчийн, 26 хуудас, СБД-287 үйлчлүүлэгчийн, 21 хуудас  бүхий материалыг онош тус бүрээр  хэвлэж өгөв.
  • 2017 оны хагас жилийн үнэт цаасны тооцоо нэгтгэж гаргаж өгөв,
  • Тайлангын маягт шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор шинээр батлагдсан -3 тоон тайланг гаргаж өгөв.
  • Мөн программын ба гар  тайлан гаргаж өгвөл зохих байгуулагад нь цаг тухайд нь өгсөн.
  • ХЧА-ын хувь, хугацаа цуцлагдсан иргэн ( даатгуулагч ) -ийн судалгаа гаргаж өгсөн.
  • СЭМҮТ-ийн ЭМНДХ-ийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн комиссын бүрэлдхүүний судалгаа гаргаж өгсөн.
  • 2017 оны 05 сарын 08 нд гарсан тайлангын маягтын загвар шинэчлэн батлан журмыг уншиж танилцсан байгаа.
  • Шинээр орж байгаа болон дууссан хувийн хэрэгийг цаг тухайд нь шинэчлэн хэвлэж өгч байсан.
  • Амбулаторийн хяналтанд байдаг хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдийн хяналтын мэдээг сар , улирал бүрээр нь цаг хугацаанд нь гаргаж өгдөг.

 Сэтгэцийн эмгэгийн улмаас  хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдийг дүүргээр нь урд оны хагас жилтэй харцуулан харахад нийт дүүрэг буурсан байна. Энэ нь СЭМҮТ-ийн салбар комиссоор хурлаар орж байсан иргэд  хаягийн дагуу шилжиж дүүргийнхээ салбар комиссоор орж хөдөлмөрийн чадвар алдалтын сунгалтаа хийдэг болсон.

  

 

  он

                                                        

                                                Дүүрэг

Багануур Бага хангай Баянзүрх Баянгол Налайх Сонгинохайрхан Сүхбаатар Хан-Уул Чингэлтэй Дүн
2016 5 1 648 346 88 558 304 255 417 2622
2017 7 1 601 334 76 454 283 245 374 2375

  Насны ангилалаар 2017 оны хагас жилийг , 2016 оны хагас жилийн байдалтай харцуулсан  байдал

    

    Он

                                                 Нас
16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 дээш Бүгд
2016 18 259 617 856 767 105 2622
2017 18 229 524 786 709 109 2375

 Хүйсээр нь  урд онтой харьцуулсан байдал

 

Д/Д

             

              Хүйс

2016 оны хагас жил

2017 оны хагас жил

 

 

1

 

Эрэгтэй

 

1270

1149

 

 

2

 

Эмэгтэй

 

1352

1226

 ХЧАлдсан иргэдийг боловсролоор нь харьцуулсан байдал

 

        

         Д/Д

 

Боловсрол

2016 он

2017 он

 

1

Дээд

355

316

 

2

Дунд

1636

1493

 

3

Тусгай

57

50

 

4

Боловсролгүй

574

516

 

5

Дүн

2622

2375

 2017 он  / Оношоор /

Д/Д

Онош

ХЧА иргэдийн тоо

1

(F00-09) Сэтгэцийн  органик шинж тэмдгийн өвчнүүд

974

2

(F10-19) Мансууруулах болон сэтгэцэд хүчтэй нөлөөлөх бодис хэрэглэх донтой хүмүүс

4

3

(F20-29)  Шизофрени, шизо маягийн дэмийрэх эмгэг

1218

4

(F30-39)    Сэтгэлийн хөдөлгөөний цочирдолын эмгэгүүд

136

5

F(40-49)Стресстэй холбоотой, неврозийн болон биеийн хэлбэрийн эмгэг

3

6

F(60-69)Насанд хүрэгчдийн бие хүний ба зан төрхийн эмгэг

5

5

F(70-79)Оюуны хомсдол

31

7

F(84.0) Хүүхдийн аутизм

4

Дүн

Бүгд

2375

 2017 оны хувийг өнгөрсөн оны хагас жилтэй харьцуулсан байдлаар харахад         60-69 ба 70-79 хувь өссөн боловч, 80-89 хувь нь буурсан байна. Энэ нь шинэ заалтын  дагуу мөрдөн ажиллаж байгаатай холбоотой байна.

Д/Д

50-59%

60-69%

70-79%

80-89%

90-99%

100%

2016 он

2

94

638

1771

38

2

2017 он

2

119

668

1544

40

2

2017 онд Шинээр ХЧА-ын хувь хугацаа тогтоолгосон иргэдийг оншоор нь харахад Шизофрени, шизо маягийн дэмийрэх  эмгэг нь 1,09 хувь  эзэлсэн байна.

Д/Д

Онош

Шинээр

1

(F00-09) Сэтгэцийн  органик шинж тэмдгийн өвчнүүд

3

2

(F10-19) Мансууруулах болон сэтгэцэд хүчтэй нөлөөлөх бодис хэргэлэх донтой хүмүүс

1

3

(F20-29)  Шизофрени, шизо маягийн дэмийрэх эмгэг

26

4

(F30-39)    Сэтгэлийн хөдөлгөөний цочирдолын эмгэгүүд

4

5

F(40-49)  Стресстэй холбоотой  бие махбодийн эмгэгүүд

1

5

F( 84 ) Хүүхдийн аутизм

3

Дүн

Бүгд

38

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн

Хяналтын мэдээ 2017 он

Онош

  

 

Тайлангийн эхэнд байсан

 

Шинээр орсон(+)

Шилжиж ирсэн(+)

 Шилжиж явсан (-)

Цуцалсан (-)

Нас барсан (-)

 

 

Тайлангийн эцэст байгаа

 

F00-09 Сэтгэцийн органик шинж тэмдгийн өвчнүүд

1090

3

66

48

4

974

F10-19 Мансууруулах болон сэтгэцэд хүчтэй нөлөөлөх бодис хэргэлэх донтой хүмүүс

3

1

1

4

F20-29 Шизофрени, шизо маягийн дэмийрэх эмгэг

1266

26

1

39

29

3

1218

F30-39   Сэтгэлийн хөдөлгөөний цочирдолын эмгэгүүд

148

4

5

10

136

F40-49 Стресстэй холбоотой  бие махбодийн эмгэгүүд

2

1

3

F60-69 Насанд хүрсэн бие хүний зан үйлийн эмгэгүүд

3

5

F70-79 Оюуны хомсдол

32

43(эмт)-с

46

1

31

F80-89  Хүүхдийн аутизм

1

3

4

                      Дүн

2545

81

1

156

88

8

2375

2017 оны хагас жилийн байдлаар Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж хугацаагүйгээр группэд байгаа иргэд, дүүрэг оношоор

Онош

Баян

зүрх

Баян

гол

Сонгин

хайрхан

Сүх

баатар

Хан

уул

Чингэл

тэй

Дүн

F00-09

6

7

7

4

4

8

36

F20-29

4

4

3

4

2

2

19

F60-69

1

1

F70-79

2

1

3

Дүн

11

13

10

8

7

10

59

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагч ба, Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авагчийг дүүргээр

   

Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авагчийн тоо ( Y )

 

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагчдын тоо( N  )

 

 

Нийт

 

Баянгол

209

125

334

 

Баянзүрх

396

213

609

 

Налайх

44

32

76

 

Сонгинохайрхан

274

180

454

 

Сүхбаатар

176

107

283

 

Хануул

143

102

245

 

Чингэлтэй

212

162

374

 

Дүн

1454

921

2375

2017 оны хагас жилийг  салбараар

Д/Д

Салбараар нь

2017 оны

хагас жил

1  

Барилга зам тээвэрийн холбоо

174

2  

Боловсрол эрүүл мэнд

184

3  

Соёл шинжлэх ухаан

23

44  

Төр захиргаа олон нийтийн байгууллага

73

5  

Хөдөө аж ахуй

25

6  

Хөнгөн ба хүнсний үйлдвэр

162

7  

Хүнд  үйлдвэр гёологи уул уурхай

33

8  

Худалдаа нийтийн аж ахуй үйлчилгээ

97

9  

Бусад (ажилгүй)

1604

10  

Дүн

2375

                    Тайлан бичсэн статистикч бага эмч О.Энхтуяа

Comments are closed.