Амбулаторийн хяналтын карт болон өвчний түүх хөтлөлт, оношлогоо, эмчилгээ, өвчтөнийг удирдах талаар эмчид байгаа эерэг зүйл:

 • Нямбай, цэгцтэй ﴾П.Долгор﴿
 • Эмх цэгцтэй, нэг өнгийн бал хэрэглэсэн (Б.Бөхбат)
 • Дэлгэрэнгүй бичсэн. Цаг тухайд нь өдрийн тэмдэглэлээ хөтөлсөн байна (Ц.Цэрэнмөнх)
  Түүхийн бичилт, оношлогоо, эмчилгээг гаргацтай, дэлгэрэнгүй сайн бичигдсэн (П.Энхчимэг)
  Хуучин түүхийн баяжилт сайн хийгдсэн (Б.Батхишиг)
  Үзлэгийг цаг тухайд нь гүйцэт хийсэн, хуучин түүхийн баяжилт сайн хийсэн (Б.Мөнх-Эрдэнэ)
  Эмх цэгцтэй, ойлгомжтой (Б.Нацагсүрэн)
  Стандартын дагуу эмх цэгцтэй, эмчилгээний үйлчилгээг стандартын дагуу хийсэн, харилцаа хандлага сайн (Л.Эрдэнэсувд)
  Шинэ сэтгэц нөлөөт эмүүдийг эмчилгээндээ тогтмол хэрэглэж хэвшсэн (Н.Нарантуяа)
  Өвчний түүхийг эмх цэгцтэй, гаргацтай бичдэг (С.Байгальмаа)
  Оношилгоог цаг тухайд нь үнэлдэг (Л.Насанжаргал)
  Сэтгэцийн одоогийн байдал сайн авдаг (Э.Амгалан)
  Өвчний түүхийн бичилтээс нь санаа авах зүйл, суралцах зүйл их байна (Л.Мөнхтуяа)
  Өдрийн тэмдэглэл хугацаандаа хөтөлсөн (Б.Мөрөн)
  Эмх цэгц сайн, гаргацтай, ойлгомжтой (Ө.Анхболд)
  Энэ байдлаараа байхад болно (С.Одонгэрэл)
  Цэгцтэй, хугацаанд нь тэмдэглэл хөтөлж байна (Х.Балжмаа)
  Бичгийн хэлбэр гаргацтай (Л.Баттулга)
  Биеийн байдлыг цаг тухайд нь үнэлсэн (Б.Баттуяа)

Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд эмчийн санал:

 • Хяналтын дахин үзүүлэх хугацааг заах ﴾П.Долгор﴿
 • Биеийн үзлэг дэлгэрэнгүй хийх (Б.Бөхбат)
 • Өвчний түүхийг цэгцтэй хөтлөх (Ц.Цэрэнмөнх)
 • Шинэ хуудсанд бичигдсэн статусын оношийг тавих (П.Энхчимэг)
 • Үгийн товчлол хийж байна (Б.Батхишиг)
 • Паспортын хэсгийг бүрэн бөглөх, тасгийн снсз эмчилгээ заах (Б.Мөнх-Эрдэнэ)
 • Амжилтаа бататгах (Л.Эрдэнэсувд)
 • Мэдрэлийн үзлэгийг тогтмол хийж хэвших, бичгийн хэвээ сайжруулах (Н.Нарантуяа)
 • Шинэ сэтгэц нөлөөт эмийг тогтмол хэрэглэх (С.Байгальмаа)
 • Бичгийн хэвийг засаж, эмх цэгцийг сайжруулах (Э.Амгалан)
 • Оюуны хомсдолтой эмчлүүлэгчдийн биеийн шинжийг үзлэгт тусгах (Б.Мөрөн)
 • Мэдрэлийн үзлэг хийх (Л.Баттулга)  
 • Бичгийн хэлбэр гаргацгүй (Б.Баттуяа)

Тусламж үйлчилгээг сайжруулахын тулд Чанарын алба болон захиргаанд өгөх санал:

 • Зарим асуултыг анхаарах (Б.Мөнх-Эрдэнэ)
 • Бодит үзлэгийн гардан үйлдлийн стандартаар гардан үйлдэл хийх (Б.Бөхбат)
 • Хүнд өвчтөний хяналт үнэлгээ сэдвээр, багаж төхөөрөмжтэй хэрхэн харьцах зааварчилгаа авах

 

 

Comments are closed.