2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 13-ны хооронд Резидент эмч нарын ёс зүй сайжруулах сарын аян болгон зарласан байна. Ёс зүйн салбар хороо, Сургалтын алба хамтран нийт 9 чиглэлээр үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар төлөвлөгөөг гарган Ерөнхий захирлаар батлуулаад байна. “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, ёс зүйн хэм хэмжээ, ёс зүйн горим” сэдэвт видео хичээл бэлтгэлээ.

 

Comments are closed.