Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын комиссын 2014 оны тайланг  ЭНДЭЭС   үзнэ үү. 02

СЭМҮТ-ийн үйл ажиллагааны 2014 оны тайланг  ЭНДЭЭС   үзнэ үү.

Мэдээлэл сургалт сурталчилгааны 2014 оны тайланг ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Стационарт бүртгэгдсэн хүн амын өвчлөлийн 2014 оны тайланг ЭНДЭЭС  үзнэ үү.

Амбулаторид бүртгэгдсэн хүн амын өвчлөлийн 2014 оны тайланг ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Хүн амын нас баралтын 2014 оны тайланг эндээс үзнэ үү.

СЭМҮТ-ийн 2014 оны хагас жилийн байдлаарх стастикийн  үзүүлэлт

Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын 2013 оны тайлан

2013 оны амбулаторийн сар, улирал, жилийн мэдээ

2013 оны стационарын мэдээ