Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Удирдлагын зөвлөл, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тэргүүлэгч нартай байгуулсан хамтын гэрээний заалт бүрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: Төвийн ажилтнуудын нийгмийн баталгааг сайжруулах зорилгоор хөдөлмөрийн дотоод журам, […]