PDF – TATAX

Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан – 2016 он

Санхүүгийн тайлан 2016 он

2016 оны хагас жилийн Санхүүгийн тайлан

PDF – 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

PDF – 2015 оны Cанхүүгийн тайлан

PDF – ТАТАХ

PDF -  TATAX

PDF -   Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 2014 оны 12-р сарын 31-нээрх Санхүүгийн аудитын тайлан

PDF – Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 2014 оны Санхүүгийн жилийн эцсийн тайлан