2017 оны санхүүгийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

2017 оны санхүүгийн тайлан

PDF – TATAX

Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан – 2016 он

Санхүүгийн тайлан 2016 он

2016 оны хагас жилийн Санхүүгийн тайлан

PDF – 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

PDF – 2015 оны Cанхүүгийн тайлан

PDF – ТАТАХ

PDF -  TATAX